Vibrio (Gram negatif, sporsuz), Aeromonas (Gram negatif, basil)

Vibrio cholerae, fakültatif anaeroptur, alkali peptonlu suda (%1) daha çabuk (4-8 saat) ve bol ürerler, jelatini eritirler, katalaz pozitif, oksidaz pozitif, sitratta ürerler, H2S yapmazlar, üreaz yok, indol yaparlar, nitratı nitrite çevirirler, Kolera sikka koleranın en ağır formudur, TCBS agar, immobilizasyon testi

Vibrio cholerae’nın enterobakterilerden ayrılan özellikleri:

– Taze besiyerlerinde çok hareketli ve kıvrımlı basil şeklinde olmaları

– Oksidaz pozitif olmaları

– Alkali ortamda iyi üremeleri

– Asite duyarlılıkları

Vibrio cholerae antijenleri:

– H antijeni (Çok hareketlidir: Barsak mukozasına ulaşmasına yardımcı olur)

– O antijeni

– Enterotoksin (kolera hastalığında sıvı ve iyon kaybı)

V. parahaemolyticus, çiğ/az pişmiş deniz ürünleri, sulu ishal, karın ağrısı/kramplar, insan kanlıda hemoliz var, koyun kanlıda hemoliz yok

V. vulnificus, yüzey suları, kıyılarda yaygın, kontamine deniz ürünleri, açık yara teması

Aeromonas, glikozu ve diğer birçok karbonhidratı fermente eder, A. salmonicida hariç hareketlidir, kanlı agar, MacConkey, EMB’de ürerler

7 Aeromonaslar pozitif oksidaz reaksiyonu ile Enterobacteriaceae ailesinden; glukozu oksidasyonla değil, fermentasyonla metabolize etmesiyle Pseudomonas’lardan ayrılırlar.