Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus (Gram pozitif koklar)

 1. StrEptococcus Katalaz nEgatiftir. StAphylococcus Katalaz pozitiftir (Artıdır).
 2. Staphylococcus aureus, koagülaz pozitif tek Stafilokoktur.
 3. Staphylococcus aureus, mannitolü parçalar, %7,5-10 tuz bulunan ortamda ürer, kanlı agarda beta hemoliz yapar, S tipi koloni, altın sarısı ve porselen beyazı renkte, katalaz pozitif, oksidaz negatif, novobiyocin’e duyarlı, enterotoksin (besin zehirlenmesi), protein A (IgG’nin Fc parçasına bağlanarak fagositozdan kaçmayı sağlar, koagülaz negatif stafilokoklarda yoktur), Haşlanmış Deri Sendromu (Eksfoliyatif toksin), Toksik Şok Sendromu (vajen, etken kanda gösterilemez), beta laktamaz üretirabse ve osteomyelitin en sık nedeniromatizmal endokarditte doğal kapakta akut endokarditmecA geniPanton-Valentine leukocidin (PVL) toksinikonjonktivit
 4. Staphylococcus saprophyticus, üriner sistem enfeksiyonu, novobiyosin dirençli, kanlı agarda non-hemoliz
 5. Staphylococcus epidermidis, koagülaz negatif, non hemolitik
 6. Mikrokoklar, katalaz negalif, bakteriyemi, hastane enfeksiyonu
 7. Streptococcus pyogenes (A Grubu Beta Hemolitik Streptokok), bacitracin duyarlıPYR pozitifbeta laktamaz üretemez (neden olduğu farenjitte beklenmeden penisilin tedavisi), kızıl (eritrojenik toksin), impetigo, toksik şok benzeri sendrom (Eritrojenik toksin A ve B=Pirojenik ekzotoksin: psödomembranöz enterokolit, bakteremik, kan kültüründe etken üretilebilir), akut eklem romatizması (=akut romatizmal ateş) farenjitten 1-4 hafta sonra gelişir (romatoid artrit yoktur), Ko-trimoksazol (trimetoprim ve sulfametoksazol kombinasyonu) kullanımı kontrendikedir.
 8. Kızıl hastalığı, Dick testi (kişinin duyarlı olup olmadığı), Schult-Charlton (=Sönme olayı: Döküntünün kızıla ait olup olmadığı)
 9. Streptococcus agalactiae (Grup B Streptokok), CAMP deneyi pozitif (ayırıcı), Hippurat hidrolizi testi pozitifneonatal menenjit (Listeria da neonatal menenjit etkenidir), beta hemolitikbasitrasin dirençlitrimetoprim-sulfametoksazol dirençli35-37. gebelik haftalarında tarama
 10. Streptococcus viridans, SXT duyarlı, bakteriyel endokardit etkeni, diş çürümesi, safrada erimezoptokin dirençli
 11. Streptococcus pneumaniaekapsül şişme reaksiyonu (=quellung)optokin duyarlısafrada erir, toksini yoktur, polisakkarit kapsül, inülini fermente eden, nöraminidaz, gram pozitif diplokok, alfa hemoliz, menenjithastane dışı pnömonipenisilin bağlayan protein modifikasyonu ile penisiline direnç
 12. Peptostreptococcus anaerobiusdiş çekiminden sonra beyin apsesi
 13. Enterococcus (D Grubu), safra kültüründe üremeleri ve eskulin testi pozitif (ayırıcı)PYR pozitif, gentamisin ve ampisiline dirençli, alfa hemoliz, vankomisin dirençliglikopeptid antibiyotiklerine karşı kazanılmış dirençidrar yolu enfeksiyonu