Enterobacteriaceae (Gram negatif, sporsuz basil)

1 Ortak özellikleri

– Gram negatif sporsuz basil

– Pepton veya et özlü besiyerlerinde, NaCl veya başka madde ilave etmeden üreme özelliğinde olmaları

– Fakültatif üremeleri

– Katalaz pozitif olmaları

– Oksidaz negatif olmaları

– Nitratları nitrite çevirmeleri

– Erwinia dışındakiler ECA antijeni içerirler.

– MacConkey ve EMB agar gibi selektif besiyerleri üretmede kullanılır

– Glikozu fermente ederler

2 Bakteriyosinler

– E. coli: KOLİSİN

– Serratia: MARCESCİN

– Yersinia pestis: PESTİS