BAKTERİYOLOJİ

Vibrio, gram negatif ve sporsuzdur, V. cholerae kolera hastalığına neden olur. Aeromonaslar da gram negatiftir ve basil formundadır. 

Enterobakteriler arasında yer alan EdwardsiellaKlebsiellaHafniaProteusMorganellaProvidenciaErwinia cinsi bakteriler farklı özelliklere sahiptir.

Yersinia cinsinde gram negatif kokobasiller yer alır. Yersinia pestis isimli bakteri türü pire ile insandan insana geçer ve veba hastalığına neden olur.

Salmonella ve Shigella gram negatif sporsuz basillerdir. Salmonella tifo, enterokolit gibi hastalıklara neden olurken Shigella basilli dizanteri etkenidir.

Escherichia coli, S tipi koloni oluşturan gram negatif basildir ve enteroagregatif gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olabilir.

Enterobacteriaceae ailesinde yer alan bakteriler gram negatif, sporsuz basillerdir. Bu bakteriler katalaz pozitif ve oksidaz negatiftirler. 

Nocardia ve Rhodococcus ARB boyanan gram pozitif aerobik basillerdir.

FrancisellaBartonellaCardiobacterium, Streptobacillus gram negatif basillerdir.

Veillonella kok formundayken diğerleri gram negatif basildir.

Listeria monocytogenes ve Erysipelothrix rhusiopathiae gram pozitif, sporsuz bakterilerdendir ve çeşitli hastalıklara neden olurlar.

Neisseriaceae ailesi gram negatif, aerop diplokokları içerir. Neisseria gonorrhoeae ve Neisseria meningitidis türü bakteriler Neisseriaceae ailesindedir.

Stafilokoklar, Streptokoklar ve Enterokoklar gram pozitif kok şeklindeki bakterilerdendir.